top of page
Header-logo.png

Privacy

Uw privacy (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt de behandeling uitgevoerd.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

  • Ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.

  • Ik als enige toegang heb tot uw gegevens.

  • Ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

  • Er niet meer persoonsgegevens verwerkt worden dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en de financiële administratie.

  • De persoonlijke gegevens in een afgesloten ruimte worden bewaard en de digitale gegevens op een laptop met up-to-date software.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij overdracht naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid in mijn praktijk.

  • Uw e-mailadres kan gebruikt worden voor het versturen van de factuur en voor een melding over de praktijk/nieuwsbrief die ik incidenteel verstuur.

  • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de persoonlijke gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u hierover vooraf informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Op de factuur die u per mail ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Hierdoor kunt u deze nota declareren bij uw zorgverzekeraar.

De gegevens in het cliëntdossier blijven 15 jaar bewaard. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy-rechten: Rechten op data-portabiliteit, Recht op vergetelheid, Recht op inzage. Recht op rectificatie en aanvulling, Recht met betrekking op geautomatiseerde besluitvorming en profilering, Recht op bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

bottom of page